Get Adobe Flash player

Strony internetowe szkół

Kalendarz

January 2022
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

 Witamy na stronie Stowarzyszenia Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

 

Artykuły do zamieszczenia na naszej stronie prosimy podsyłać na

adres e-mail: serwis.strony@jp2podlasie.com.pl

Aktualności

Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Surażu
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Surażu
Gimnazjum im Jana Pawła II w Surażu
Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim

 

I. Założenia ogólne konkursu: Konkurs plastyczno-literacki adresowany jest do uczniów szkół, których Patronem jest Św. Jan Paweł II z terenu województwa podlaskiego.

 

II. Cele konkursu:
- integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania
Św. Jana Pawła II; - rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości; - rozwijanie zainteresowań: literackich, historyczno – teologicznych, informatycznych i plastycznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością
Św. Jana Pawła II;
- ukazanie różnorodności i piękna polskich lasów jako dziedzictwa przyrodniczego;
- zwrócenie uwagi na las jako miejsce wypoczynku i refleksji nad życiem
- promowanie lasu jako inspiracji twórczej dla literatury i malarstwa; - promowanie twórczości uczniów w środowisku lokalnym i środowisku szkół noszących imię Jana Pawła II w województwie podlaskim;

 

III. Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Podlaskiej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II w kategoriach:
- przedszkola
- klasy I –III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- gimnazjum
-szkoły ponadgimnazjalne.

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie, wcześniej niepublikowane i nienagradzane oraz zgodne z tematem konkursu.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej, zgłaszając tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania wyników konkursu (na stronie organizatorów, współorganizatorów, w prasie, telewizji itp.)

5. Konkurs trwa od 1 marca 2017roku do 30 marca 2017 roku. Prace doręczone po terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.

6. Szkolne komisje konkursowe wybierają po 3 najlepsze prace w danej kategorii zarówno w części plastycznej jak i literackiej.

7. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 28 kwietnia 2017 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

8.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas XIII Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w dniu 11 maja 2017 roku w Surażu oraz na stronie internetowej: jp2podlasie.com.pl

9.Prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną w bibliotece Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.

10. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe za miejsca od I do III w każdej kategorii. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród. Wszystkie nadesłane prace literackie zostaną oprawione w formie książki. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy w czasie Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

12. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

15. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

16. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
Część literacka:
Tytuł pracy: List do Patrona mojej szkoły- Św. Jana Pawła II.
- Praca powinna zawierać cechy listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi, trójdzielna budowa).
- Objętość pracy max. 2 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt , interlinia 1,5 wiersza).
- Prace - wyłonione przez szkolne komisje - prosimy dostarczyć w dwóch wersjach: drukowanej i elektronicznej (w formacie .doc na płycie CD lub DVD). Każda praca musi być włożona do teczki papierowej lub koszulki foliowej wraz z kartą zgłoszenia i płytą.
Część plastyczna:
- temat pracy: Św. Jan Paweł II w harmonii z przyrodą.
- format: od A3 do A2
- technika: dowolna, z wyłączeniem technik przestrzennych oraz wyklejanek wykonanych z nietrwałych materiałów.
- Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

17. Prace należy dostarczyć do 30 marca 2017roku na adres:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu
ul. Szkolna 1
18-105 Suraż
z dopiskiem: Konkurs plastyczno-literacki
Uwaga!

Uwaga!

1. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie
2. Prosimy nie kopiować z Internetu ani innych źródeł, prace zostaną poddane weryfikacji przez program antyplagiatowy.
3. Prace niespełniające warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.

Koordynatorzy konkursu:
Małgorzata Dobkowska
Anna Łapińska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:514239335

KARTA ZGŁOSZENIA